1. Organizatorem zajęć jest AQUADYNAMIKA.
 2. Zajęcia prowadzone są na basenie Zatoka Sportu al. Politechnik 10 A w Łodzi oraz na Pływalni Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi ul. Balonowa 1, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.aquadynamika.pl  zakładka: Godziny zajęć.
 1. Zajęcia odbywają się w formie grupowej, przeznaczone są dla dorosłych i młodzieży od 15 roku życia.
 1. Zajęcia organizowane są w okresie wrzesień- czerwiec.
 2. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie: www.aquadynamika.pl   –> formularz
 1. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć należy złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.
 1. Rodzic/opiekun w imieniu niepełnoletniego uczestnika, dorosły uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do podpisania zgłoszenia.
 1. Opłata za udział w zajęciach uiszczana jest z góry, w systemie miesięcznym/ wystawiamy karnety miesięczne/ miesiąc kalendarzowy.
 1. Płatności za zajęcia można dokonać w formie:

– przelewu, podając Imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i termin,

– gotówkowo przed zajęciami na pływalni.

 1. Przy dokonaniu opłat przelewem należy przed przystąpieniem do pierwszych zajęć, okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
 1. Wejście jednorazowe na zajęcia jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i po dokonaniu przedpłaty za zajęcia na nr rachunku bankowego organizatora zajęć, w ciągu 2 dni od daty dokonania rezerwacji na zajęcia. Numer rachunku: 19 11 40 2004 0000 3702 7009 8991
 1. Każdy uczestnik  po dokonaniu opłaty i formalności administracyjnych otrzymuje imienny karnet, upoważniający go do korzystania z zajęć, w terminie określonym na karnecie. Karnet należy okazać przed zajęciami osobie upoważnionej do jego kontroli.
 1. Koszt zajęć – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za zajęcia w trakcie trwania sezonu.
 1. W celu rezerwacji miejsca na kolejny miesiąc, uczestnik jest zobowiązany do opłacenia zajęć do 25 dnia każdego miesiąca. Dokonanie płatności po tym terminie nie gwarantuje miejsca.
 1. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca wpłaconych należności, ani nie przenosi ich na kolejny okres rozliczeniowy.
 1. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora (np. awaria pływalni), uczestnik otrzymuje zwrot 100 % kosztów za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu,  opłata za kolejny okres rozliczeniowy zostaje pomniejszony o tę kwotę.
 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i przestrzegania czasu pobytu na pływalni. Informujemy, że za przekroczenie czasu pobytu naliczane  są dodatkowe opłaty wg. cennika obowiązującego na obiekcie.
 1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Pływalni,  szczególnie w zakresie posiadania odpowiedniego stroju pływackiego.
 1. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką ratownika WOPR i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.
 1. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu organizatora i obiektu na którym organizowane są zajęcia.
 1. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 1. Posiadacze kart Ok System i Fit Profit chcący korzystać z oferty organizatora, zobowiązani są do wpłacenia kaucji zwrotnej, której wartość określa koszt wejścia jednorazowego na danym obiekcie, według cennika  organizatora. W przypadku nieobecności na zajęciach, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty niewykorzystanej rezerwacji. W przypadku braku wpłaty za niewykorzystane zajęcia w terminie 7 dni, organizator nie zwróci wpłaconej kaucji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy uczestników posiadacza karty Fit Profit i Ok System w przypadku braku kaucji za rezerwację miejsca.
 1. Klientów korzystających z kart Fit Profit i Ok System informujemy, że dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje zawieszeniem w zajęciach na czas dwóch miesięcy.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania usługi .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.